ATSIĖMIMO PUNKTAS ATIDARYTAS! VAIŠINAME ARBATA 🍵 IR NUOLAIDOMIS IKI 50%✨

Prekių pirkimo,pristatymo ir grąžinimo sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos 

 1. Šios sąlygos ir taisyklės nustato pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir IĮ „Lynx Cannabis“, toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.lynxcannabis.lt 

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 
1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 
1.2.2. juridinis asmuo.
1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta

Pirkimas yra laikomas sudarytu tada, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį elektroninėje parduotuvėje, pateikęs visus reikiamus duomenis ir sumokėjęs (pasirinkęs sumokėti) Pardavėjui nurodytą sumą, gauna užsakymo (pirkimo) patvirtinimą iš Pardavėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjui pateikus užsakymą laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šiomis taisyklėmis.

Prekių užsakymas ir sutarties sudarymas

 1. E.parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Prekių kainos e.parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
 3. Prekių pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e.parduotuvėje.
 2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo paskyroje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
 3. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeist prekę šiose taisyklėje nurodytomis sąlygomis.
 4. Jei Pirkėjas bando pakenkti e.parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai sustabdyti e.parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
 2. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
 4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę ar pakeisti pristatymo terminą, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
 5. Pardavėjas turi teisę po 3-jų darbo dienų iš anksto neįspėjęs anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už užsakymą per nurodytą terminą arba nepateikia Pardavėjui papildomos informacijos, reikalingos tinkamam užsakymo įvykdymui.
 6. Pardavėjas turi teisę panaikinti (blokuoti) Pirkėjo paskyrą, jei pateikiami nepilni, melagingi ar klaidinantys duomenys.

Atsiskaitymo tvarka ir terminai

 1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, pasirenkamų formuojant užsakymą.
 2. Užsakymas pradedamas vykdyti ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas tik po Pardavėjo pirkimo patvirtinimo, siunčiamo Pirkėjo el. paštu.

Prekių pristatymas

 1. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje į paštomatus per kurjerių tarnybą.
 2. Prekių pristatymo kaina nurodoma Pirkėjo užsakyme.
 3. Prekių pristatymo terminai nurodomi užsakyme. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Prekių grąžinimas ar keitimas 

 1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
1.2. atitinkamai sumažinti kainą;
1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

2. Šių taisyklių 7 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

3. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių reikalavimai tik pardavėjui sutikus.


Baigiamosios nuostatos

 

 1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Šių taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.
 3. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 4. Šios taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.